NIS2-konsultointi

Asiantuntevaa apua ja ohjeistusta

NIS2-konsultaatiopalvelumme tarjoaa asiantuntevaa apua ja ohjeistusta organisaatioille, jotka pyrkivät mukautumaan ja noudattamaan EU:n NIS2-direktiiviä. Kun digitaaliset palvelut muodostavat yhä tärkeämmän osan yhteiskunnan ja talouden perusrakenteita, on olennaista suojata nämä kriittiset palvelut kyberuhkilta. Netoxin rooli on varmistaa, että organisaatiot eivät ainoastaan tunnista mahdollisia kyberuhkia, vaan myös hallitsevat tehokkaasti niiden liiketoiminnalle aiheuttamia riskejä ja vaikutuksia.

NIS2-direktiivi asettaa uusia, tiukempia vaatimuksia, jotka kohdistuvat yrityksiin ja niiden johtoon. NIS2 korostaa kyberturvallisuuden merkitystä, ajankohtaisuutta ja ohjaa yritysten johdon pohtimaan kyberturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia

Netoxin palveluiden avulla yritykset voivat vastata ja varautua näihin vaatimuksiin sekä saada realistisen kuvan nykytilanteesta ja konkreettisen suunnitelman, miten kyberuhkiin kannattaa omassa organisaatiossa varautua. Vain tekemällä asiat oikein voi välttää direktiivin noudattamatta jättämisen seuraamukset.

Valmistautuminen NIS1:seen

NIS2-direktiiviin valmistautuminen sisältää kattavan kyberriskien hallintatavan, joka alkaa kaikkien digitaalisten omaisuuksien tunnistamisesta ja arvioinnista. Nämä varat on priorisoitava ja suojattava asianmukaisin puolustuskeinoin. Jatkuva seuranta ja vastaussuunnittelu ovat avainasemassa ylläpidettäessä joustavuutta, kun taas säännölliset arvioinnit varmistavat, että suojatoimet kehittyvät muuttuvan digitaalisen maiseman ja uusien uhkien mukana.

Valmistautuminen NIS2-direktiiviin on olennainen prosessi, joka vaatii yrityksiltä ja organisaatioilta huolellista suunnittelua ja toteutusta. Alla on kuvattu, miten NIS2-direktiiviin valmistautumisen ”vaiheet” liittyvät palveluun, joka tukee yrityksiä tässä tehtävässä.

Tietoturvan säätely ja vaatimustenmukaisuus

GDPR, NIS2, ISO27001, ja muut säädökset asettavat perustan vaatimustenmukaisuudelle.

NIS2-direktiivi vaatii yrityksiltä säädösten tuntemusta ja niiden noudattamista, varmistamaan tietoturvan säätelyn ja vaatimustenmukaisuuden.

Koulutus, opetus ja tietoisuuden lisääminen

Työntekijöiden tietoturvatietoisuuden parantaminen.

Tietoisuus tietojenkalastelusta ja tietoturvallisuuskampanjoiden toteuttaminen.

Laadi toimintasuunnitelma

Kyberturvallisuusstrategian luominen NIS2-direktiivin mukaisesti.

Kyberturvallisuusstrategian tavoitteiden, päämäärien ja sitoumuksen määrittely.

Mittaaminen, raportointi ja valvonta

Kyberturvallisuusvalmiuksien arviointi ja raportointi.

Kyberriskien yleiskatsauksen tuottaminen ja niiden valvonta.

Kyberiskien hallinta

Tietojärjestelmien, prosessien ja resurssien arviointi.

Puutteiden tunnistaminen ja parannettavien alueiden määrittely.

Toteuta toimintasuunnitelma

Sisäisen kyberriskiluokituksen kehittäminen.

Kyberiskien kypsyyden arviointi ja kypsyyden parantaminen eri toimialueilla

Jatkuva parantaminen

Tietoturvatoimenpiteiden jatkuvan kehittämisen varmistaminen.

Tietoturvapoikkeamien hallintaan liittyvien prosessien kehittäminen.

Valmistaudu NIS2:een

Valmistaudu NIS2-direktiiviin tunnistamalla ja priorisoimalla digitaaliset omaisuutesi.

Luo suojatoimet ja vastaussuunnitelmat kyberiskien hallitsemiseksi.

Konkreettiset työkalut ja asiantuntemusta

Näiden vaiheiden pohjalta NIS2-palvelu auttaa organisaatioita luomaan yhtenäisen ja kattavan kyberturvallisuusstrategian, joka tukee NIS2-direktiivin vaatimusten täyttämistä ja varmistaa yrityksen kykyä vastata nopeasti ja tehokkaasti mahdollisiin kyberuhkiin. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen ovat avainasemassa, sillä henkilöstön kyky tunnistaa ja reagoida kyberuhkiin on kriittinen tekijä kyberturvallisuusriskien hallinnassa. Teknologiset kontrollit ja operaatiotason vastuut tukevat kokonaisvaltaista lähestymistapaa kyberturvallisuuteen, joka mahdollistaa jatkuvan parantamisen ja säädösten noudattamisen.

Netoxin NIS2 konsultaatio tarjoaa konkreettiset työkalut ja asiantuntemusta, jotta organisaatiot voivat ottaa proaktiivisen asenteen kyberturvallisuuden hallintaan, valmistautua ja sopeutua jatkuvasti muuttuvaan kyberturvallisuusympäristöön NIS2-direktiivin vaatimusten mukaisesti.

Netox tarjoaa kolme erilaista palvelupakettia, jotka on suunniteltu tarjoamaan organisaatioille kokonaisvaltainen näkemys ja valmiudet NIS2-direktiivin vaatimuksiin vastaamiseen.

NIS2-paketit

+

Kyberturvapaketti 1: NIS2 tutuksi

Tämä paketti keskittyy NIS2-kyberturvallisuusriskien hallintatoimenpiteiden syvälliseen ymmärtämiseen. Puolen päivän työpajassa käsitellään riskianalyysia, tietojärjestelmien turvallisuusperiaatteita, poikkeamien käsittelyä, toiminnan jatkuvuutta ja kriisinhallintaa, toimitusketjun turvaamista, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta, kyberturvallisuuden perushygieniaa ja koulutusta, salaustekniikoita sekä henkilöstöturvallisuutta ja monia muita teknisiä valvontatoimia. Paketin hyötyinä ovat syvällinen ymmärrys NIS2-vaatimuksista ja asiakkaan ympäristön ja vaatimusten yhteensovittaminen​​.

Hinta: 600€ (alv 0%).

+

Kyberturvapaketti 2: NIS2 valmistautuminen

Toinen paketti tarjoaa työkalut kyberuhkien ja riskien tunnistamiseen. Se sisältää myös assettien ja uhkien arvioinnin sekä riskiarvioinnin ja NIS2-puutteiden tunnistamisen. Tämä puolen päivän työpajan tavoitteena on kehittää organisaation kykyä tunnistaa liiketoimintaa uhkaavia tekijöitä ja syventää ymmärrystä kyberriskeistä ja niiden tunnistamisesta​​.

Hinta: 600€ (alv 0%).

+

Kyberturvapaketti 3 – NIS2 Kyberturvakartoitus

Kolmas paketti on yksilöllisesti sovittavissa ja tarjoaa kattavan hallinnollisen ja teknisen turvallisuuskartoituksen. Tämä palvelu keskittyy asiakkaan liiketoiminnan ja IT-ympäristön riskienhallintaan, antaen yksityiskohtaisen kuvauksen kyberturvan nykytilasta ja sisältäen selkeän tehtävälistan ja korjausehdotukset. Kyberturvakartoitus antaa mahdollisuuden laajentaa kartoitusta CyberSafe-kyberturvakartoitukseen​​.

Hinta: 5600€ (alv 0%).

Ohjelmistokehityksen tietoturva

Yhteisellä tietoturvallisella matkallamme varmistamme, että digitaalinen toimintaympäristösi on turvassa, varautunut uhkiin ja tarvittaessa toipuu mahdollisista kyberiskuista nopeasti.

Tutustu palveluun

Ota yhteyttä

Kysy meiltä lisää kyberturvapalveluistamme!

Ville Kankare.

Ville Kankare

Vice President, Cybersecurity & Microsoft Productivity

Esa Viljava.

Esa Viljava

Vice President, Growth

Henri Niemitalo

Sales Executive, Cybersecurity