Eettiset periaatteet

Netoxin eettiset periaatteet

Arvojamme ovat laatu, vastuullisuus ja kunnioitus, jotka toteutuvat kaikessa toiminnassamme. Ajattelemme asiakkaidemme parasta siten, että he ovat tyytyväisiä palveluihimme, minkä vuoksi toiminnan ja käytäntöjen jatkuva kehittäminen on keskeinen osa jokapäiväistä työtämme. Haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti asiakkaita, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja muita sidosryhmiä kohtaan. Näiden arvojen noudattamista odotamme myös toimittaja- ja yhteistyökumppaneiltamme.

Toimintaamme ohjaa Netoxin eettinen toimintaohje, siihen liittyvät ohjeet ja politiikat, voimassa olevat lait ja säädökset, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa tekemämme sopimukset sekä jatkuva parantaminen. Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ovat osa toimintamme päivittäisessä tekemisessä.

Vastuut ja soveltamisala

Netoxin ylin johto vastaa eettisten periaatteiden noudattamisesta. Myös Netoxin hallituksen jäsenten, henkilöstön ja vuokratyöntekijöiden on noudatettava näitä periaatteita. Netox edellyttää liikekumppaneiltaan vähintään samantasoisten periaatteiden ja vaatimusten noudattamista näiden liiketoiminnassa.

Lainmukainen ja eettinen liiketoiminta

Toimimme voimassa olevien lakien ja säädösten sekä Netoxia sitovien sopimusten mukaisesti. Toimimme avoimesti ja reilun kilpailun periaatteiden mukaisesti. Emme hyväksy epäeettisiä toimintatapoja. Kunnioitamme tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia.

Liiketoiminnassa teemme päätökset Netoxin arvojen mukaisesti. Kukaan ei saa hankkia henkilökohtaista hyötyä yrityksen tai kilpailuaseman kustannuksella. Netoxlaiset eivät anna eivätkä ota vastaan lahjoja, matkoja, kestitystä tai palveluja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai saattaisivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa lahjansaajan toimiin tai päätöksentekoon.

Oikein toimimisen periaate on osa kaikkea toimintaamme niin yhtiönä kuin yksilöinä. Näin ansaitsemme asiakkaidemme ja kumppaneidemme luottamuksen. Samalla varmistamme sen, että Netox saa kyvykkäitä työntekijöitä palvelukseensa.

Työterveys- ja työturvallisuus

Henkilöstömme ovat menestyksemme perusta. Välitämme toisistamme ja tämä näkyy myös tavassa, jolla palvelemme asiakkaitamme. Huolehdimme siitä, että työntekijöillämme on turvallinen, oikeudenmukainen ja hyvinvointia tukeva työympäristö, jossa jokainen kykenee tekemään töitä parhaan kykynsä mukaisella tavalla. Kehitämme jatkuvasti työoloja ja edistämme työterveyttä. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää, väkivaltaa emmekä turvallisuusrikkomuksia. Myös yhteistyökumppaneidemme tulee huolehtia työympäristöstä siten, että jokainen työntekijä voi tehdä työnsä turvallisesti eikä kohtaa työssään henkistä tai fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa.

Liiketoiminnassa kunnioitamme kansainvälisiä ihmis- ja työoikeuksia. Rekrytoimme, palkkaamme ja työllistämme osaajia heidän osaamisensa perusteella. Tarjoamme yhtäläiset työmahdollisuudet, sukupuoleen, kansalaisuuteen, uskontoon, etniseen alkuperään tai muuhun vastaavaan tunnuspiirteeseen katsomatta. Näiden periaatteiden noudattamista odotamme myös kumppaneiltamme.

Netoxin työsuojelutoimikunnassa sekä yhteistoiminnan vuoropuheluissa seurataan työterveys- ja työturvallisuustoimenpiteiden kehitystä säännöllisesti. Työterveys- ja työturvallisuustoiminnassa noudatetaan lainsäädännön mukaisia vaatimuksia, työsuojelun toimintaohjelmaa, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, työohjeita ja sovittuja menettelytapoja.

Painotamme toiminnassamme ennaltaehkäisevää työtä. Perehdytys ja opastus korostavat jokaisen velvollisuutta huolehtia niin omassa työssä kuin työyhteisössä laajemminkin turvallisesta työympäristöstä sekä työturvallisuusohjeiden noudattamisesta. Työterveys- ja työturvallisuus -toimintaa parannetaan jatkuvasti arviointien, analysoinnin ja korjaavien toimenpiteiden, sekä muiden palautteiden perusteella. Varmistamme turvallisen työympäristön mm. kouluttamalla henkilöstöämme hätätilannevalmiuteen.

Toteutamme ISO standardeihin (ISO 14001, ISO 9001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001) perustuvia riskinarviointeja säännöllisesti, joiden perusteella myös työhyvinvointia ja työturvallisuutta kehitetään. 

Ympäristövastuullisuus

Tavoitteenamme on ekologisesti kestävä liiketoiminta. Meillä on ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmä koko toiminnallemme. Huomioimme toimintaympäristömme vaatimukset, turvallisuuden ja ympäristönäkökohdat hankintaketjuissamme sekä palveluissamme.

Noudatamme kaikessa toiminnassa kestävän kehityksen periaatteita: varmistamme mm. käytöstä poistuvien laitteiden vastuullisen elinkaarenhallinnan, uudelleenkäytön tai kierrätyksen, panostamme energiatehokkuuteen ja käytämme mahdollisuuksiemme mukaan uusiutuvaa energiaa. Suosimme toimijoita, jotka edistävät kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisiä toimintatapoja.

Netoxin palvelut ja prosessit suunnitellaan siten, että energian, luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttö olisi mahdollisimman tehokasta, ja että jätettä syntyisi mahdollisimman vähän. Edellytämme toimittajiemme toimivan samoin periaattein.

Tietoturvallisuus

Olemme sitoutuneet tietoturvatyöhön ja tiedon suojaamiseen. Olemme mukana kansallisissa ja kansainvälisissä tietoturva-alan kehityshankkeissa. Meillä on sertifioitu ISO/IEC 27001 tietoturvanhallintajärjestelmä koko toiminnallemme.

Ylläpidämme fyysisen turvallisuuden sekä tietoturvan tasolla, jolla voidaan suojata ja taata liikekumppaneitamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme koskevien tietojen ja materiaalien luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Lisäksi takaamme tietoturvan ja tietosuojan luotettavuuden kumppaneihimme ja viranomaisiin päin toimiessamme osapuolena näille kriittisissä projekteissa. Arvioimme jatkuvasti tietoturvan hallintakeinojen ja tietoturvakäytäntöjen soveltuvuutta omaan ja asiakkaiden tarpeeseen.

Netox varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden myös häiriö- ja poikkeustilanteissa. Varmistamme, että jokaisella työntekijällä on pääsy työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin. Muistamme myös salassapitovelvollisuutemme: jokaisella Netoxin työntekijällä ja Netoxin lukuun toimivalla kumppanilla on velvollisuus pitää työasiat salassa. Varmistamme henkilöstömme tietoturvatietoisuuden ja -osaamisen säännöllisillä tietoturvakoulutuksilla. Tietosuoja on tärkeää asiakkaillemme ja työntekijöillemme, ja olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojaamaan heidän henkilötietojaan. Käsittelemme asiakkaidemme ja työntekijöidemme henkilötietoja lakien sekä sisäisten ohjeidemme mukaisesti. Kaikkien alihankkijoiden kanssa on solmittu tietojenkäsittelysopimus, joiden avulla varmistumme alihankkijoidemme tietosuojatasosta ja huolehdimme näin palveluidemme tietosuojasta. Jokainen meistä, jolla on pääsy henkilötietoon, on vastuussa tiedon huolellisesta ja politiikkojen ja ohjeiden mukaisesta käsittelystä.

Palvelulaatu ja jatkuva parantaminen

Toimitamme asiakkaillemme laadukkaita tuotteita ja palveluja. Toimitamme palvelut ja tuotteet sopimusten mukaisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja palvelujamme vastaamaan sidosryhmiemme tarpeita, odotuksia ja vaatimuksia. Parannamme jatkuvasti henkilöstön asiantuntemusta ja motivaatiota ja toimimme IT-alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Laatua mitataan ja arvioidaan säännöllisesti asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Meillä on sertifioitu ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä ja ISO/IEC 20000-1 palvelunhallintajärjestelmä koko toiminnallemme. Tämä takaa sen, että palvelumme on laadukasta ja tehokasta, ja johtamisemme perustuu ISO 9001-standardin mukaiseen johtamiseen.

Pyrimme jatkuvasti parempaan. Toimintamme perustana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, jotka osoittavat suunnan palveluidemme kehittämiselle. Selvitämme asiakkaidemme käsitykset onnistumisestamme muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyillä ja parannamme toimintaamme jatkuvasti.

Viestintä

Pyrimme läpinäkyvään, avoimeen ja oma-aloitteiseen viestintään kaikkien sidosryhmiemme kanssa paljastamatta kuitenkaan luottamuksellisia tai arkaluonteisia tietoja, jotka voisivat vahingoittaa Netoxia tai sen asiakkaita. Vain erikseen nimetyt henkilöt saavat ilmaista yhtiön virallisia näkemyksiä eri asioista.

Kumppaninhallinta

Huolehdimme siitä, että niin toimittaja- kuin yhteistyökumppanimme sekä hankintaketjumme sitoutuvat noudattamaan kanssamme samoja eettisiä periaatteita. 

Eettisiin periaatteisiin kohdistuvat rikkomukset

Meille on tärkeää, että rikkomuksista, jotka kohdistuvat voimassa oleviin lakeihin ja asetuksiin tai eettisiin periaatteisiin ilmoitetaan Netoxille välittömästi. Henkilöä, joka ilmoittaa epäillystä rikkomuksesta, ei saa syrjiä tai rangaista millään tavoin. Eettisiin periaatteisiin kohdistuvat rikkomukset voivat johtaa työ- tai sopimussuhteen purkamiseen.